തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 73 പേർക്ക് കോവിഡ്: മൊത്തം കേസുകൾ 1907

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആഗസ്റ്റ് ആറ് വ്യാഴാഴ്ച 73 പേർക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 603 ആയി. വ്യാഴാഴ്ച 48 പേർ കോവിഡ് മുക്തരായി. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 1285 പേർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി. ആകെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർ 1907.
വ്യാഴാഴ്ച 65 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ 9 പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവർ

1. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 34 സ്ത്രീ.
2. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 50 പുരുഷൻ.
3. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 13 ആൺകുട്ടി.
4. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 87 പുരുഷൻ.
5. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 25 പുരുഷൻ.
6. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- മണലൂർ – 42 സ്ത്രീ.
7. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 18 പെൺകുട്ടി.
8. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 19 പുരുഷൻ.
9. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 45 സ്ത്രീ.
10. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 26 പുരുഷൻ.
11. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 6 ആൺകുട്ടി.
12. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 84 സ്ത്രീ.
13. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 84 സ്ത്രീ.
14. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 6 പെൺകുട്ടി.
15. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- താന്ന്യം – 69 പുരുഷൻ.
16. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 29 .
17. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പമംഗലം – 40 സ്ത്രീ.
18. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 54 സ്ത്രീ.
19. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 24 സ്ത്രീ.
20. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ- മാപ്രാണം – 48 പുരുഷൻ.
21. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി – 24 പുരുഷൻ.
22. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടവല്ലൂർ – 7 പെൺകുട്ടി.
23. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട് – 12 ആൺകുട്ടി.
24. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി – 52 സ്ത്രീ.
25. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ- 22 സ്ത്രീ.
26. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 78 പുരുഷൻ.
27. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 6 ആൺകുട്ടി.
28. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 44 സ്ത്രീ.
29. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- മാടക്കത്തറ- 58 പുരുഷൻ.
30. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിളളി – 51 പുരുഷൻ.
31. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 31 പുരുഷൻ.
32. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 7 ആൺകുട്ടി.
33. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 65 പുരുഷൻ.
34. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 58 സ്ത്രീ.
35. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 21 പുരുഷൻ.
36. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 11 ആൺകുട്ടി.
37. കാട്ടിക്കരകുന്ന് ക്ലസ്റ്റർ- മാള – 58 പുരുഷൻ.
38. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചിറ്റിലപ്പിളളി – 43 പുരുഷൻ.
39. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കുന്നംകുളം – 57 സ്ത്രീ.
40. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ് – 24 പുരുഷൻ.
41. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ് – 50 സ്ത്രീ.
42. കുന്നംകുളം ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട് – 20 പുരുഷൻ.
43. സമ്പർക്കം- പൂക്കോട് – 38 സ്ത്രീ.
44. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി – 41 സ്ത്രീ.
45. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 62 സ്ത്രീ.
46. സമ്പർക്കം- കൈപ്പറമ്പ്- 23 സ്ത്രീ.
47. സമ്പർക്കം- വെങ്കിടങ്ങ് – 17 ആൺകുട്ടി.
48. സമ്പർക്കം – കരുമത്ര – 46 സ്ത്രീ.
49. സമ്പർക്കം – കാറളം – 45 പുരുഷൻ.
50. സമ്പർക്കം – കാറളം – 38 പുരുഷൻ.
51. സമ്പർക്കം – ചിറ്റിലപ്പിള്ളി – 43 സ്ത്രീ.
52. സമ്പർക്കം – രാമപുരം – 60 പുരുഷൻ.
53. സമ്പർക്കം – ത്യശൂർ – 52 സ്ത്രീ.
54. സമ്പർക്കം – ഇയ്യാൽ – 50 പുരുഷൻ.
55. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 63 പുരുഷൻ.
56. ഉറവിടമറിയാത്ത പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 26 സ്ത്രീ.
57. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ് സ്വദേശി – 69 പുരുഷൻ.
58. ഉറവിടമറിയാത്ത പൂമംഗലം സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ.
59. ഉറവിടമറിയാത്ത പടിയൂർ സ്വദേശി – 59 സ്ത്രീ.
60. ഉറവിടമറിയാത്ത കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 55 സ്ത്രീ.
61. ഉറവിടമറിയാത്ത മുരിയാട് സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
62. ഉറവിടമറിയാത്ത കൈപ്പറമ്പ് സ്വദേശി – 43 സ്ത്രീ.
63. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ് സ്വദേശി – 39 സ്ത്രീ.
64. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വരവൂർ സ്വദേശി – 27 പുരുഷൻ.
65. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന നെൻമണിക്കര സ്വദേശി – 33 പുരുഷൻ.
66. ആസ്‌ട്രേലിയ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
67. ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന എളവളളി സ്വദേശി – 6 പെൺകുട്ടി.
68. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണ്ണശ്ശേരി സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ.
69. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടാണ്ണശ്ശേരി സ്വദേശി – 4 ആൺകുട്ടി.
70. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 40 പുരുഷൻ.
71. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 77 സ്ത്രീ.
72. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ സ്വദേശി- 35 പുരുഷൻ
73. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 39 പുരുഷൻ.

Similar Articles

Comments

Advertisment

Most Popular

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 414 പേർക്ക് കോവിഡ്

ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 414 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്നു പേർ വിദേശത്തുനിന്നും നാല് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ്. 3 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മാന്നാർ സ്വദേശിയുടെ...

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍; തൊട്ടു പുറകില്‍ മലപ്പുറവും എറണാകുളവും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ആണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7006 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ 1050 പേര്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാരാണ്. തൊട്ടു പുറകില്‍ മലപ്പുറം...

ആയിരം കടന്ന് തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ജില്ലകളിലും കൂടുതൽ രോഗികൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7006 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1050, മലപ്പുറം 826, എറണാകുളം 729, കോഴിക്കോട് 684, തൃശൂര്‍ 594, കൊല്ലം 589, പാലക്കാട് 547, കണ്ണൂര്‍ 435, ആലപ്പുഴ 414,...