പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 353 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 24) 353 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 206 പേർ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 9 പേർ, വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന 3 പേർ, ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ ഉണ്ടായ 135 പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടും.114 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉള്ളതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

*ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും വന്നവരുടെ കണക്ക് താഴെ കൊടുക്കും പ്രകാരമാണ്.*

*തമിഴ്നാട്-3*
അഗളി കോട്ടത്തറ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി (36 സ്ത്രീ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

*പുതുച്ചേരി (മാഹി1)*
തരൂർ സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

*ഡൽഹി-1*
ഒഴലപ്പതി സ്വദേശി (29 സ്ത്രീ)

*ആസാം-2*
പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശികൾ (32 പുരുഷൻ, 28 സ്ത്രീ)

*ജമ്മു-1*
കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

*പഞ്ചാബ്-1*
എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

*യുഎഇ-2*
വടകരപ്പതി സ്വദേശി (24 പുരുഷൻ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി(34 പുരുഷൻ)

*സൗദി-1*
കാരാകുറുശ്ശി സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

*ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗബാധ-135*
കുത്തന്നൂർ സ്വദേശി (20 പുരുഷൻ)

കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ (15 ആൺകുട്ടി, 50 സ്ത്രീ, 67, 37 പുരുഷന്മാർ)

നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശികൾ (20, 34 സ്ത്രീകൾ, 49 പുരുഷൻ)

കടമ്പഴിപ്പുറം സ്വദേശികൾ (25,26,24 പുരുഷന്മാർ, 12,3,12 ആൺകുട്ടികൾ, 44, 50 സ്ത്രീകൾ, 8 പെൺകുട്ടി)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (23 പുരുഷൻ)

പൊൽപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (42 46 പുരുഷന്മാർ, 38 സ്ത്രീ)

കല്ലേകുളങ്ങര സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (47 ,50 സ്ത്രീകൾ, 17 പെൺകുട്ടി)

ചളവറ സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കൽപ്പാത്തി സ്വദേശികൾ (58 പുരുഷൻ, 23 സ്ത്രീ)

കാവശ്ശേരി സ്വദേശി (3 പെൺകുട്ടി)

കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (60, 59, 39, 54 പുരുഷന്മാർ ,60 സ്ത്രീ)

പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (67 ,40 ,36 സ്ത്രീകൾ)

കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശി (68 പുരുഷൻ)

ചൂലന്നൂർ സ്വദേശി (61 പുരുഷൻ)

ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി (66 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശികൾ (55 സ്ത്രീ ,64 പുരുഷൻ)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (70 പുരുഷൻ)

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശികൾ (48 പുരുഷൻ, 39 സ്ത്രീ)

വാണിയംകുളം സ്വദേശി (13 ആൺകുട്ടി)

ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശികൾ (42 പുരുഷൻ, 25 സ്ത്രീ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

തൃത്താല സ്വദേശികൾ (57, 44 പുരുഷന്മാർ, 61, 26 സ്ത്രീകൾ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ (35, 21, 37, 30, 27, 48 പുരുഷന്മാർ, 22 സ്ത്രീ)

കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ (50 സ്ത്രീ, 28,36, 48 ,50 പുരുഷന്മാർ)

കൽമണ്ഡപം സ്വദേശികൾ (23, 39 പുരുഷന്മാർ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശികൾ (25, 65 സ്ത്രീകൾ)

എലവഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (62, 57 പുരുഷന്മാർ, 18, 43 സ്ത്രീകൾ)

പോത്തുണ്ടി സ്വദേശി (37 സ്ത്രീ)

നൂറണി സ്വദേശികൾ (10 ആൺകുട്ടി 35 പുരുഷൻ)

അനങ്ങനടി സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

പരുതൂർ സ്വദേശികൾ (31 ,44 പുരുഷന്മാർ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

വണ്ടാഴി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

കുമാരനല്ലൂർ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

വെണ്ണക്കര സ്വദേശി (85 സ്ത്രീ)

ഷൊർണൂർ സ്വദേശികൾ (32, 31 പുരുഷന്മാർ)

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി (38 പുരുഷൻ)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി (65 സ്ത്രീ)

തോലന്നൂർ സ്വദേശി (69 പുരുഷൻ)

മുതലമട സ്വദേശികൾ (33, 70 സ്ത്രീകൾ, 17 ആൺകുട്ടി ,40 ,43 പുരുഷന്മാർ)

എലവഞ്ചേരി സ്വദേശി (21 സ്ത്രീ)

പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശികൾ (40,65 പുരുഷന്മാർ, 40, 40 സ്ത്രീകൾ)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (27 പുരുഷൻ)

പിരായിരി സ്വദേശികൾ (40, 41 പുരുഷന്മാർ, 38, 58 സ്ത്രീകൾ)

പറക്കുന്നം സ്വദേശി (40 സ്ത്രീ)

കേരളശ്ശേരി സ്വദേശി (37 പുരുഷൻ)

വാളയാർ സ്വദേശികൾ (55 സ്ത്രീ 58 പുരുഷൻ)

കോട്ടായി സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ആലത്തൂർ സ്വദേശി (55 പുരുഷൻ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (20, 70 പുരുഷന്മാർ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശി (54 പുരുഷൻ)

തേൻകുറിശ്ശി സ്വദേശികൾ (48, 46 പുരുഷന്മാർ)

കേരളശ്ശേരി സ്വദേശികൾ (53, 30 സ്ത്രീകൾ)

കൊടുമ്പ് സ്വദേശി (63 പുരുഷൻ)

പെരുവമ്പ് സ്വദേശി (22 സ്ത്രീ)

കോട്ടത്തറ സ്വദേശി (28 സ്ത്രീ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (55 പുരുഷൻ)

ഒലവക്കോട് സ്വദേശികൾ(58, 49 പുരുഷന്മാർ)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (33 പുരുഷൻ)

തത്തമംഗലം സ്വദേശി (52 സ്ത്രീ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (30 പുരുഷൻ)

ലക്കിടി സ്വദേശി (25 പുരുഷൻ)

കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി (44 പുരുഷൻ)

മുതുതല സ്വദേശി (32 സ്ത്രീ)

മൂത്താൻതറ സ്വദേശി (25 സ്ത്രീ)

നന്ദിയോട് സ്വദേശി (42 പുരുഷൻ)

*സമ്പർക്കം206*
കുമരംപുത്തൂർ സ്വദേശികൾ (50,27 പുരുഷന്മാർ)

തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശികൾ (52,36,24,30,41,19,34,34,42,21,35 പുരുഷന്മാർ, 30,22,32,24,44,24,27,59,75 സ്ത്രീകൾ, 9,1,12,15 ആൺകുട്ടികൾ, 10,1,12 പെൺകുട്ടികൾ)

തൃക്കടീരി സ്വദേശികൾ (70,70 പുരുഷന്മാർ, 11, ആൺകുട്ടി)

പുതുക്കോട് സ്വദേശികൾ (48, 18 പുരുഷന്മാർ)

വടക്കന്തറ സ്വദേശികൾ (50,57,56,84,86,48,54,42 പുരുഷന്മാർ, 75,47 സ്ത്രീകൾ, 14,17, 3,8 ആൺകുട്ടികൾ)

കൊടുമ്പ്‌ സ്വദേശികൾ (35, 47, 65, 35, 29 പുരുഷന്മാർ, 18, ,45, 44, 24, 63, 50,20 സ്ത്രീകൾ, 17 ആൺകുട്ടി, 14 പെൺകുട്ടി)

നെല്ലായ സ്വദേശികൾ (63,30 പുരുഷന്മാർ, 58,27,28,24 സ്ത്രീകൾ, 8,4,9 പെൺകുട്ടികൾ)

ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (8,1,6,2,11ആൺകുട്ടികൾ, 19, 27, 30, 26, 20, 47 പുരുഷന്മാർ, 4, 4, 11 പെൺകുട്ടികൾ, 38, 23, 48, 28,46സ്ത്രീകൾ)

ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികൾ ( 28 പുരുഷൻ, 9, 4 ആൺകുട്ടികൾ, 9, 5, 7 പെൺകുട്ടികൾ, 19, 38, 59, 32, 31 സ്ത്രീകൾ)

പട്ടാമ്പി സ്വദേശികൾ (46, 43, 63 സ്ത്രീകൾ, 8 ആൺകുട്ടി,6 പെൺകുട്ടി)

അമ്പലപ്പാറ സ്വദേശി (23 സ്ത്രീ)

കരിമ്പ സ്വദേശി (23 സ്ത്രീ)

പുതുപ്പരിയാരം സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശികൾ (44 പുരുഷൻ, 26 സ്ത്രീ)

കഞ്ചിക്കോട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് വന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

യാക്കര സ്വദേശികൾ (36 സ്ത്രീ, 12 ആൺകുട്ടി, 14 പെൺകുട്ടി)

കല്ലേക്കാട് സ്വദേശി (42 പുരുഷൻ)

വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശികൾ (74 പുരുഷൻ, 22 സ്ത്രീ)

പാലക്കാട് നഗരസഭ മഞ്ഞക്കുളം സ്വദേശികൾ (65 പുരുഷൻ 58 സ്ത്രീ)

അലനല്ലൂർ സ്വദേശികൾ (34 ,20 പുരുഷന്മാർ, 20 സ്ത്രീ,1 ആൺകുട്ടി)

എലപ്പുള്ളി സ്വദേശികൾ (62 പുരുഷൻ 13 ആൺകുട്ടി)

മൂത്താൻതറ സ്വദേശികൾ (65 പുരുഷൻ, 62 സ്ത്രീ)

ആനക്കര സ്വദേശികൾ (37 പുരുഷൻ, 34 സ്ത്രീ)

കൊടുവായൂർ സ്വദേശികൾ (36, 37, 35, 30, 53,24 പുരുഷന്മാർ, 73, 20 സ്ത്രീകൾ)

പെരുവമ്പ് സ്വദേശി (50 സ്ത്രീ, 35 പുരുഷൻ)

കല്ലേകുളങ്ങര സ്വദേശി (64 പുരുഷൻ)

കുനിശ്ശേരി സ്വദേശി (26 പുരുഷൻ)

മാത്തൂർ സ്വദേശികൾ (74 പുരുഷൻ, 30 സ്ത്രീ)

മുതലമട സ്വദേശികൾ (22, 55 പുരുഷന്മാർ)

മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശികൾ (54, 73 പുരുഷന്മാർ)

കൽമണ്ഡപം സ്വദേശി(65 പുരുഷൻ)

പട്ടിത്തറ സ്വദേശികൾ (22, 43 പുരുഷന്മാർ)

പരുതൂർ സ്വദേശി (38 സ്ത്രീ)

തൃത്താല സ്വദേശികൾ(32, 59 സ്ത്രീകൾ)

ഷൊർണൂർ സ്വദേശികൾ (24, 78 പുരുഷന്മാർ, 25, 52 സ്ത്രീകൾ)

എരുത്തേമ്പതി സ്വദേശി (58 സ്ത്രീ)

മലമ്പുഴ സ്വദേശി (54 പുരുഷൻ)

ചിറ്റൂർ സ്വദേശി (61 പുരുഷൻ)

കൽപ്പാത്തി സ്വദേശികൾ (51, 55, 29 സ്ത്രീകൾ ,6 പെൺകുട്ടി)

കാരാക്കുറുശ്ശി സ്വദേശി (37 സ്ത്രീ)

വിളയൂർ സ്വദേശി (35 പുരുഷൻ)

മാങ്കാവ് സ്വദേശി (82 പുരുഷൻ)

നൂറണി സ്വദേശികൾ (45 പുരുഷൻ, 32 സ്ത്രീ)

കൊപ്പം സ്വദേശി (29 പുരുഷൻ)

കുലുക്കല്ലൂർ സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശി (49 പുരുഷൻ)

മേലാമുറി സ്വദേശി (49 സ്ത്രീ)

ഒലവക്കോട് സ്വദേശി (28 പുരുഷൻ)

തരൂർ സ്വദേശി (52 പുരുഷൻ)

ലക്കിടി-പേരൂർ സ്വദേശി (47,45 പുരുഷന്മാർ)

പുതുനഗരം സ്വദേശി (5 പെൺകുട്ടി)

നെന്മാറ സ്വദേശികൾ (42, 40 പുരുഷന്മാർ)

വാണിയംകുളം സ്വദേശികൾ (15 ആൺകുട്ടി, 32 സ്ത്രീ)

കണ്ണാടി സ്വദേശികൾ (37 പുരുഷൻ, 28 സ്ത്രീ)

മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (21 പുരുഷൻ)

വണ്ടാഴി സ്വദേശി (36 പുരുഷൻ)
പാലക്കാട് നഗരസഭ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി (56 സ്ത്രീ
ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികൾ (23 പുരുഷൻ, 5, 5, 1, 11, 16 ആൺകുട്ടികൾ, 44, 27, 44, 46 സ്ത്രീകൾ)

അകത്തേത്തറ സ്വദേശികൾ (38, 55 ,29 പുരുഷന്മാർ, 26 സ്ത്രീ, 8 ആൺകുട്ടി, 1 പെൺകുട്ടി)

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആനക്കര സ്വദേശിയായ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക(49)

സെപ്റ്റംബർ 22 ന് മരിച്ച ലക്കിടി-പേരൂർ നെല്ലി കുറിശി സ്വദേശിക്ക് (52 പുരുഷൻ) ഇന്ന് കോവിഡ്‌ 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 2571 ആയി. ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ ഒരാൾ വീതം കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, വയനാട് ജില്ലകളിലും, നാലുപേർ തൃശ്ശൂർ, ഏഴുപേർ എറണാകുളം, 11 പേർ കോഴിക്കോട്, 31 പേർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്.

Similar Articles

Comments

Advertismentspot_img

Most Popular