ജിയോ ഫിനാൻഷ്യൽ അറ്റാദായം 6 ശതമാനം ഉയർന്ന് 311 കോടി രൂപയായി

മുംബൈ: ജിയോ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് വെള്ളിയാഴ്ച 2024 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിൽ അറ്റാദായത്തിൽ 6% തുടർച്ചയായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി 311 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തിൽ ഇത് 294 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകീകൃത വരുമാനം മുൻ പാദത്തിലെ 414 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 418 കോടി രൂപയായി.
മൂന്നാം പാദത്തിലെ 99 കോടിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാർച്ച് പാദത്തിലെ മൊത്തം ചെലവ് ചെറുതായി ഉയർന്ന്‌ 103 കോടി രൂപയായി.

2024 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ , ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം പല മടങ്ങ് വർധിച്ച് 31 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1,604 കോടി രൂപയായി.

Similar Articles

Comments

Advertismentspot_img

Most Popular