ഈ മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ സൂക്ഷിക്കുക…; ഇവ നിരോധിച്ചവയാണ്… !!!

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകർ, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തിൽ:

Clopidogrel Tablets IP 75mg (Clopmark 75): Trugen Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Village Tejjpur, Near Chodiala Rly Station, Roorkee, Dist. Haridwar, Roorkeee, Uttarakhand – 247 661, TPT 9004, July 20.
———————–

Paracetamol, Phenylephrine HCL, Caffeine and Diphenhydramine HCl Tablets (Cetarin): DAEIOU Pharmaceutical (P) Ltd., R.S No. 158, Puducherry – Villupuram Main Road, Villianur, Puducherry – 605 110, DT 180230, January 20.
——————————–

Acetaminophen with Tramadol HCl Tablets USP, Intrud P: MMC Healthcare (HP) Pvt. Ltd., At: Patch-5 Phase II, Industrial Area Gowalthai, The. Shri. Naina Devji, Dist. Bilaspur – 174201 (HP), IDPL-007, November 20.
—————————–

Diltiazem Hydrochloride Sustained Release Tablets 90mg: Mascot Health Series Pvt. Ltd., Plot No. 79, 80, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar – 249403, MT 171895, October19.
———————————

Sakthi Vitta General Tonic Pills: Herbal Pharmacy, Koolivayal, Cherukattoor P.O, Wayanad – 670721, 15, February 21.
————————————–

Hingu Vachadi Gulika: K.P Pathrose Vaidyan’s Kandamkulathy Vaidyasala, P.O Kuzhur, Mala, Thrissur, 4669, July 20.
—————————–

Pushyanuga Choornam: The Pharmaceutical Corporation (I.M) Kerala Ltd., Kuttanellur, Thrissur – 680014, C 701711, October 19.
—————————

Haridrakhandam: The Pharmaceutical Corporation (I.M) Kerala Ltd., Kuttanellur, Thrissur – 680014, H 311734, November 20.
———————

L-Cet Tablets: alapati Pharma, 467, Pernamitta, Andrapradesh, Pernamitta – 523233, LCT-12181, November 21.
—————————-

Diclofenac Sodium Tablets IP: Vivek Pharma Chem (India Ltd), NH-8, Chimanpura, Amer, Jaipur – 303102, DFT 18016, October 20.

SHARE