നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്…(19-03-2018)

ജോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നു…
(ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി. പി.എ. 9995373305)

മേടക്കൂറ് ( അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): മാനസികമായി സമ്മര്‍ദം വര്‍ധിക്കും, കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും, സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും.

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): തൊഴില്‍ സംബന്ധമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, ഉന്നതസ്ഥാനീയരുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തും.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും, സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, സന്താനങ്ങളില്‍ നിന്നും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം):വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ തടസങ്ങളുണ്ടാകും, സുഹൃത്തുക്കളുമായി കലഹിക്കാനിട വരും.

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): ആരോഗ്യക്കാര്യങ്ങളില്‍ തടസങ്ങളുണ്ടാകും, സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും, മാനസിക സമ്മര്‍ദം വര്‍ധിക്കും.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2): പൂര്‍വിക സ്വത്ത് കൈവശം വന്നു ചേരും, പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യക്കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാകും.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4): സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധിയുണ്ടാകും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട):വാക്കുകളില്‍ അബദ്ധമുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും, സായാഹ്നത്തോടെ കാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലത്തിലാകും.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം , ഉത്രാടം 1/4): സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും, ബന്ധുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യക്കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാകും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4):മനഃസന്തോഷം കുറയും, സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും, സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട ദിനം, സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും.

SHARE