സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും; നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്(09-03-2018)

ജോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നു…
(ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി. പി.എ. 9995373305)

മേടക്കൂറ് ( അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): തൊഴില്‍മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദം അനുഭവപ്പെടും, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും.

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി, ബന്ധുജനസമാഗമം, ദീര്‍ഘയാത്ര, തൊഴിലില്‍ നേട്ടം.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4): യാത്രാക്ലേശം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും, സാമ്പത്തികമായി ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും.

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം): പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചില തടസങ്ങളുണ്ടാകും, സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും.

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): വാക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കണം, സുഹൃത്തുക്കളുമായി തര്‍ക്കിക്കാന്‍ ഇടയാകും, സഹോദരഗുണം ഉണ്ടാകും.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2): ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടും, ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങള്‍ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും, പിതാവിന്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കും.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4): അനാരോഗ്യക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം, സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): സായ്ഹാനത്തോടെ കാര്യതടസം മാറിക്കിട്ടും, വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും, തൊഴിലില്‍ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം , ഉത്രാടം 1/4): വാസഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കും, സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും, നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ തടസങ്ങളുണ്ടാകും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): സാമ്പത്തികമായി ഏറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, അവധിയെടുത്ത് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. സഹോദര ഗുണം ഉണ്ടാകും.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4): ഏറ്റെടുത്ത പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും, സന്താനങ്ങള്‍ നിമിത്തം സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): അനാരോഗ്യം അനുഭവപ്പെടും, സന്താനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യക്കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാകും.

SHARE