പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യും; അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (04-03-2018)

ജോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നു…
(ജ്യോതിഷാചാര്യ ഷാജി. പി.എ. 9995373305)

മേടക്കൂറ് ( അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4): ശത്രുക്കളെ തോല്‍പ്പിക്കും,
മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും, ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനാകും.

ഇടവക്കൂറ് ( കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): പ്രതിസന്ധികളെ തരണം
ചെയ്യും, പൂര്‍വകാല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4):
നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകാം, വിശേഷപ്പെട്ട
ദേവാലയങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തും

കര്‍ക്കിടകക്കൂറ് ( പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം): അനാരോഗ്യം
അനുഭവപ്പെടാം, സാമ്പത്തികമായി ചെലവുകള്‍ അധികരിക്കും.

ചിങ്ങക്കൂറ് ( മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): വാക്കുകള്‍ രൂക്ഷമാകാതെ
ശ്രദ്ധിക്കണം, പിതാവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍
പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും.

കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2): വിശേഷപ്പെട്ട
ദേവാലയങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തും, ദീര്‍ഘയാത്ര നടത്തേണ്ടതായി വരും.

തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4): ബന്ധുസമാഗമം ഉണ്ടാകും,
ദൂരദേശത്തെ ദേവാലയങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തും, സാമ്പത്തികമായി
പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട): ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള്‍
വര്‍ധിക്കും, സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും, ഏറ്റെടുത്ത
കാര്യങ്ങള്‍ യഥാസമയം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.

ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4):മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍
പങ്കെടുക്കും, ബന്ധുസമാഗമം ഉണ്ടാകും, പൂര്‍വകാല സുഹൃത്തുക്കളെ
കണ്ടുമുട്ടും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2):ഉദരസംബന്ധമായി
പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും, സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യും.

കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പുരുരുട്ടാതി 3/4): അനാരോഗ്യത്താല്‍
ദീര്‍ഘയാത്രകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും, ബന്ധുസമാഗമം ഉണ്ടാകും.

മീനക്കൂറ് ( പുരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി): ബന്ധുക്കള്‍
വിരുന്നിനെത്തും, ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി, കാര്യവിജയം.

SHARE